Céljaink

Az egykori Főreál gimnázium, az iskola utcájának is nevet adó Reáltanoda nemes hagyományait ápoló, örökségét továbbvivő munkaközösségként feladatunknak tekintjük a kémia és biológia tudományának, klasszikus és modern eredményeinek, belső összefüggéseinek megismertetését, a természetben való eligazodáshoz, a fenntartható fejlődéshez szükséges készségek és jártasságok elsajátítását diákjainkkal.

Az alapvető ismeretek megtanítása mellett fontosnak tartjuk megértetetni tanítványainkkal a környezetre ható felelőtlen emberi beavatkozás lehetséges veszélyeit és következményeit, azok elkerülésének módját, az okozott problémák lehetséges megoldásait.

Kiemelt célunk a feltáró, oknyomozó természettudományos gondolkodás és a környezettudatos magatartás kialakítása, valamint az egészséges életmódra és a családi értékek tiszteletére, a kiegyensúlyozott családi életre nevelés is.

Hisszük, hogy a XXI. századi Magyarország társadalmának és a jövendő generációknak egyre inkább szüksége lesz a természettudományokban is jártas, alkotni képes fiatalokra itthon és az Európai Unióban egyaránt.

Tovább az óraszámok a 4-5-6 osztályos képzésben témakörhöz
Tovább a Felszereltség témakörhöz
Tovább a Számonkérés formái témakörhöz

„Az óraszámok a 4-5-6 osztályos képzésben ”

HATOSZTÁLYOS KÉPZÉS
A hatosztályos képzésben a diákok mindkét tantárgyat az új NAT szerint készült helyi tanterv alapján 2013/14-tanévtől a 7-8 és 9-12. évfolyamon, a kifutó osztályokban a 10. (egy évfolyamon a 11.) évfolyamig tanulják. A 11. és 12. évfolyamon heti 2 órában (2013-tól heti plusz 2 órában) bekapcsolódhatnak a fakultációs képzésbe.

7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf.
biológia 2 2 2,5* 2* fakultáció választható fakultáció választható
kémia 2 2 2* 2* fakultáció választható fakultáció választható

* az évfolyam két osztálya három csoportba osztva érdeklődés szerint

 

2013/14-től

7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf.
biológia 2 2 1** 2* 2 + fakultáció választható 2 + fakultáció választható
kémia 2 2 0 2* fakultáció választható fakultáció választható

* az évfolyam két osztálya három csoportba osztva érdeklődés szerint

** szintentartó csoportok osztályonként az érdeklődőknek

 

 

NÉGYOSZTÁLYOS KÉPZÉS

A négyosztályos képzésben a diákok a biológiát felmenő rendszerben a 10. évfolyamtól tanulják. A természettudományos orientációjú D-osztályban az oktatás kezdetben emelt óraszámban történik. A diákoknak a biológiát a 11. évfolyamtól kezdődően lehetőségük van további heti 2 órában fakultációs tantárgyként választani.

 

A kémia tantárgy oktatása a 9. és 10. évfolyamokon zajlik, a természettudományos orientációjú D-osztályban magasabb óraszámban történik. A diákoknak a 11. évfolyamtól kezdődően lehetőségük van a kémiát további heti 2 órában fakultációs tantárgyként választani.

 

9. évfolyam 10. évfolyam
C D E F C D E F
biológia 2 2,5 2 2
kémia 2 3* 2* 2* 2 2,5* 2 2

 

11. évfolyam 12. évfolyam
C D E F C D E F
biológia 2 2 2 2 2 2 2 2
fakultáció választható fakultáció választható
kémia fakultáció választható fakultáció választható

* csoportbontásban történő oktatás

 

G-OSZTÁLY, ÖTOSZTÁLYOS KÉPZÉS

A 2010/11-es tanévben bevezetésre került G-osztályban a kémia tantárgy alapozó oktatása a nulladik évfolyamon a fizika tantárggyal közösen kidolgozott Fizikai-kémiai laboratóriumi gyakorlatok c. tantárgy keretében történik. A diákoknak a 12. évfolyamtól kezdődően lehetőségük van a kémiát további heti 2 órában fakultációs tantárgyként választani.

 

A biológia tantárgy oktatása a 11. évfolyamon kezdődik, a diákoknak a 12. évfolyamtól kezdődően lehetőségük van a biológiát további heti 2 órában fakultációs tantárgyként választani.

 

9. évf.(nulladik) 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf
kémia 1 2 2 fakultáció választható fakultáció választható
biológia 2 2 2
fakultáció választható fakultáció választható

 

 

 

Felszereltség

Kémia előadó (projektorral és vetítővászonnal),
labor és szertár-előkészítő.

Biológia előadó (projektorral és vetítővászonnal),
labor és szertár-előkészítő.

Biológia
Jó minőségű diák mikroszkópok, nagyobb nagyítású tanári mikroszkópok /2 db./, metszetek készítéséhez és boncoláshoz szükséges felszerelések, kész szövet preparátumok, növény és állatgyűjtemény, laboratóriumi üveg edények, – levegő, víz és talajvizsgálathoz szükséges vegyszerek és eszközök, faliképek, audiovizuális szemléltetőanyagok: dia, videofilm, CD ROM, számítógépes oktatóprogramok. A szemléltető eszköztárat folyamatos fejlesztjük. Természetbeni szemléltetési lehetőség tanulmányi kirándulások szervezésével.
Dr. Kertész György (a Vizipók-Csodapók rajzfilmsorozat írója) szíves jóvoltából oktatási célú videokazetta gyűjteménye is iskolánk tulajdona.
A rendelkezésre álló AV-, digitális és egyéb eszközök: televízió, dvd-lejátszó, rögzített és mobil-projektor mindkét teremben, video-magnetofon.

Kémia
A kísérletezéshez szükséges fa-, fém-, műanyag- és üvegeszközök és vegyszerek megfelelő számban és mennyiségben állnak rendelkezésre. Fogyásuk miatt folyamatos pótlásra szorulnak.
A kémia oktatása tanári bemutató kísérletek mellett biztonságosan, rendszerint kis létszámú tanulócsoportban történik. A laboreszközök használatát, a szükséges vegyszerek beszerzését, tárolását és kezelését külön szabályzat tartalmazza, az oktatáshoz, kísérletezéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítója 2013-tól az iskola fenntartója, a Klebersberg Intézményfenntartó Központ.

Kémiai alapkönyvtár különféle kémiai témájú, régebbi és újabb könyvekkel, tankönyvekkel, valamint olyan kiegészítő anyagokkal, melyek lehetővé teszik a tanulók differenciált foglalkoztatását.

Audio- és vizuális segédanyagok: kémiai és tudománytörténeti témájú filmek és képanyag videókazettán, CD-n, DVD-n, írásvetítő fólia-sorozatok, számítógépes programok

A rendelkezésre álló AV-, digitális és egyéb eszközök:

 • TV, videó, írásvetítő, rögzített és mobil projektor vászonnal
 • Régebbi desztilláló készülék, tárolásra alkalmas elszívó fülkék
 • Szemléltetésre alkalmas kétkarú mérlegek
 • Különféle molekulamodellező készletek
 • Különféle elektrokémiai eszközök
 • Különféle egészségvédelmi eszközök, maszkok, kesztyűk

 

 

A számonkérés formái

Biológia
A minősítés osztályzatok alapján félévi és év végi érdemjegyekkel történik. Év közben folyamatos szóbeli és írásbeli ellenőrzés, óraközi munka, témazáró dolgozatok, évfolyamdolgozatok alapján értékeljük diákjainkat. Fontos, hogy havonta legalább egy jegyük szülessen és ez ne csak témazáró jegy, legyen, adjunk lehetőséget kisebb témakörből is a felkészültség bizonyítására. Ügyelni kell a javítási lehetőség biztosítására akár szóbeli felelet, akár javító dolgozat formájában. Fontosnak tartjuk a feleletek, dolgozatok szóbeli értékelését, amely motivál, és egyben lehetőséget nyújt ahhoz, hogy az adott tárgy követelményeinek könnyebben megfelelhessenek diákjaink.

Alkalmazható értékelési módszerek:

 • A fogalmak definitív értelmezése
 • Összefüggő témák szóban vagy írásban való kifejtése
 • Gyűjtőmunka
 • Kiselőadás, projektmunka
 • Önálló vagy csoportos megfigyelés
 • Órai munka
 • Kísérletelemzés
 • Fajok jellemzése, házidolgozat
 • Témazáró dolgozat
 • Évfolyamdolgozat

 

Kémia
A tanulók tudásának értékelése az iskola pedagógiai programja és a biológia-kémia munkaközösség egységes követelményrendszere alapján történik.
A tanulók tudásának felmérése és értékelése folyamatos munka, melynek részei:

 • szóbeli értékelés
 • írásbeli értékelés (munkalapok, feladatlapok)
 • önálló tanulói tevékenység értékelése (kiselőadás, óraközi szereplés, szakirodalmazás)
 • igény esetén osztályozó vizsga

 

Diákjaink számára szervezett körülmények között lehetőséget biztosítunk külső (iskolai, fővárosi versenyek, konferenciák stb.) visszajelzések-értékelések igénybevételére is.