Eötvös József Alapítvány

„Attól a felismeréstől indíttatva, hogy nemzetünk felemelkedésének nélkülözhetetlen feltétele az ifjú nemzedék szellemi teljesítőképességének jelentős javítása, az Eötvös József Gimnázium szülői közössége létrehozza az Eötvös József Alapítványt. … Célja a középiskola működési feltételeinek javítása, a tanulóifjúság ösztönzése, minden olyan kezdeményezés támogatása, amely az oktatás színvonalát, a tanári kar, a tanulók erkölcsi és anyagi megbecsülését szolgálja”. (részlet az alapító okiratból)

Iskolánk 1990-ben létrejött, legnagyobb tőkével rendelkező alapítványa sokféle feladatot tűzött ki maga elé: a kiemelkedő tanulmányi és sport eredményeken kívül, folyamatosan biztosítja egyéni, osztály és iskolai programok megvalósulását, színház-és múzeumlátogatásoktól kezdve, külföldi tanulmányutakon át, tanárok és diákok több éves, akár évtizedes munkájának elismerését. Az Alapítványi díjakat és támogatásokat tanulói, tanári, egyéni és csoportos pályázatok útján lehet elnyerni. A díjak odaítéléséről szülőkből, tanárokból és a Diákönkormányzat képviselőjéből álló Kuratórium dönt, amely minden tanévben négy alkalommal ülésezik. Az alapítvány működése nyilvános.

1998 óta közhasznú az alapítvány, amely magán és jogi személyek csatlakozásával gyarapítja vagyonát. Az alapítvány jogosult a befizetett adó egy százalékát felhasználni céljai megvalósításához.

Pályázati űrlap programokhoz

Pályázati űrlap osztályprogramokhoz

Osztályfőnöki ajánlás

Adatkezelési nyilatkozat

Pályázati űrlap szocális támogatáshoz

 


 

Az Eötvös József alapítvány alapító okirata

 

PRAEAMBULUM

Attól a felismeréstől indíttatva, hogy nemzetünk felemelkedésének nélkülözhetetlen feltétele az ifjú nemzedék szellemi teljesítőképességének jelentős javítása, ezért az Eötvös József Gimnázium szülői közössége részéről úgy döntöttünk, hogy a középiskola működési feltételeinek fokozatos javítására, a tanulóifjúság ösztönzésére a következőkben részletezett alapítványt tesszük a Polgári Törvénykönyv 74/A-47/F §-sal összhangban.

Az 1990. április 18. napján kelt (369. sorszám alatt nyilvántartásba vett), az 1997. február 20. napján, ill. 1998. április 27. napján, a 2003. november 26. napján, a 2006. április 19. .napján, a 2007. május 1.napján és a 2008. szeptember 1. kelt módosított Alapító Okiratot – az 1997. CLVI. tv-re is figyelemmel – egységes szerkezetbe foglalva az alábbiakban tesszük közzé:

1./ Az Alapító: 

Az Eötvös József Gimnázium Szülői Választmányának Testülete

1053 Budapest, Reáltanoda u. 7.

 

2./ Az Alapítvány neve:

Eötvös József Alapítvány

1053 Budapest, Reáltanoda u. 7

 

Az Alapítvány önálló jogi személy.

 

Az Alapítvány közhasznú szervezet:

1998. január 1-jétől

 

3./ Az Alapítvány célja:

 Az Alapítvány célja minden olyan kezdeményezés támogatása, amely az oktatás színvonalát és a tanári kar, valamint a hallgatók erkölcsi és anyagi megbecsülését célozza, ezen belül különösen az oktatástechnikai eszközök gyarapítása, a nyelvi képzés ösztönzése, tanárok speciális képzésének támogatása, a tanulók számára tanulmányi versenyek kiírása és díjazása, külföldi nyelvi tanulmányutak és egyes személyek, ill. kollektívák (osztályközösségek) anyagi támogatása, különösképpen a 12. évfolyamon.

Az Alapítvány évente kiadja az Eötvös Évkönyvet, és az évente háromszor megjelenő diákújságot (Eötvös Diák), valamint az év jeles napjairól megemlékező Kalendáriumot. Ezen kiadványokban ismereteket közöl a kulturális élet területeiről, kulturális örökséget óv meg, a gimnázium szellemi hagyományait őrzi.

Az Alapítvány ösztöndíjat folyósít a szociálisan hátrányos helyzetű diákok részére (nagycsaládosok, munkanélküli szülők, nagyon alacsony jövedelmű szülők gyermekei részére). Szakmai tanulmányutakat szervez, ösztöndíjat biztosít szakmai pályázatokra, anyanyelvi környezetben való nyelvtanulásra, szakmai tanulmányutakra, művészeti csoportok előadásaira. Az Alapítvány mind a hallgatóknak, mind a tanároknak folyósíthat ösztöndíjat.

A hagyományápolás keretében évente megrendezi a Mikulás ünnepséget, valamint a karácsonyi ünnepséget az iskola diákjai, tanárai és a nyugdíjas pedagógusok számára.

Az Alapítvány hozzájárul az osztályok tanulmányi kirándulásainak költségeihez, tankönyvbeszerzésekhez, uszodabérletekhez.

Ezen célok megvalósításakor az Alapítvány köteles mindig nyilvánosan eljárni, és adott esetben együttműködni más szervezetekkel, alapítványokkal.

4./ Az Alapítvány vagyona:

Az Eötvös József Gimnázium által rendelkezésre bocsátott 50.000 Ft, mint alapítványi tőke, melyhez bármely bel- és külföldi természetes személy csatlakozhat, ha a jelen Alapítvány rendelés céljaival egyetért és azt anyagi vagy bármely más módon támogatni kívánja. A befizetések növelhetik az Alapítvány vagyonát, vagy pedig fordíthatók közvetlenül alapítványi célokra is. Külföldi támogatás esetén az Alapítvány külön devizaszámlát nyit, és a befolyt összegeket deviza vagy forint formájában egyaránt felhasználhatja.

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott célokra fordítja, amihez pályázat útján lehet hozzájutni. A Kuratórium az alapítvány részére befolyt összegről, illetve az alapítói vagyon felhasználásáról korlátlan mértékig jogosult dönteni.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

5./ Az Alapítvány szervei:

A Kuratórium, a Kuratórium elnöke és titkára, a Felügyelő Bizottság.

Az Alapítvány legfőbb szerve a Kuratórium, melynek létszáma 14 fő, akiket az Alapító kér fel 3 éves időtartamra, mely megbízás meghosszabbítható, ill. visszavonható. A kuratóriumi tagság megszűnik a kuratóriumi tag lemondása folytán is. A Kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi munkában látják el.

A Kuratórium tagjai tanárok és szülők, valamint a mindenkori DÖ elnök megfigyelőként vesz részt az üléseken.

 

Az alapítvány működését a Felügyelő Bizottság ellenőrzni.

 

A Kuratórium évente legalább kétszer ülésezik. A Kuratórium ülését a Kuratórium elnöke hívja össze. A meghívót az ülés előtt 8 nappal levélben, faxon vagy személyes átvétellel kézbesíteni kell. A meghívó tartalmazza az ülés helyét, időpontját, a napirendi pontokat és a döntéshez szükséges dokumentációs anyagot.

A Kuratórium ülése nyilvános. A Kuratórium határozatképes, ha azon tagjainak min. 67 %-a jelen van. A Kuratórium határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén a Kuratórium elnökének szavazata dönt.

A Kuratórium dönt a pénz és más eszközök alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról, jogköre továbbá az alapító okirat módosítása, kiegészítése (az Alapító véleményével összhangban), illetve járulékos szabályzatok elfogadása, saját működési rendjének kialakítása.

A Kuratórium mellett a vagyon bizonyos pénzügyi és számviteli kezelését a Magyar Hitelbank Rt. „Kurátor” Alap- és Alapítványkezelő Kft-je látja el külön szerződés alapján-

A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§ b./ pont) élettársa (a továbbiakban együtt hozzátartozó) a határozat alapján

a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b./ bármilyen más előnyben részesül, ill. a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igény bevehető nem pénzbeli szolgáltatás, ill. a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A vezető tisztségviselő, ill. ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

Az Alapítvány éves beszámolóját a Kuratórium elnöke minden év június 15. napjáig a Kuratórium ülése elé terjeszti, mely éves beszámoló jóváhagyása a jelenlévő tagok ¾-es többségi határozatával jön létre.

A közhasznúsági jelentés tartalmazza:

  •  a számviteli beszámolót,
  • az esetleges költségvetési támogatás felhasználását,
  • a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
  • a cél szerinti juttatások kimutatását,
  • a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,
  • a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét ill. összegét
  • a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

Az alapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, ill. abból saját költségére másolatot készíthet.

A Kuratórium az üléseiről jegyzőkönyvet vezet, mely jegyzőkönyv tartalmazza a Kuratórium döntéseinek tartalmát, időpontját, hatályát, ill. a döntést támogatók és ellenőrzők személyét ill. számarányát. A jegyzőkönyvet a Kuratórium ülését vezető elnök írja alá, és a meghozatalában részt vett két tag hitelesíti.

A Kuratórium döntéseiről 15 napon belül köteles írásban – postán elküldött vagy személyesen átvetetett levél útján – tájékoztatni az alapítót ill. az érintetteket. A Kuratórium döntéseit, éves beszámolóját, közhasznúsági jelentését, szolgáltatásai igénybevételének lehetőségét nyilvánosságra hozza az alapítvány székhelyén hirdetmény kifüggesztése útján. Az Alapítvány, működésével kapcsolatosan keletkezett iratok nyilvánosak, azokba bárki érdekelt betekinthet akként, hogy az Alapítvány titkáránál írásban bejelenti betekintés iránti igényét, amit az Alapítvány titkára 7 munkanapon belül köteles teljesíteni.

Az Alapítvány működése, szerveinek ülései nyilvánosak. Az Alapítvány szolgáltatásait pályázat útján lehet igénybe venni. A pályázat feltételeit az Alapítvány kuratóriuma teszi közzé a Gimnázium hirdetőtábláján.

Az Alapítvány titkára köteles nyilvántartást vezetni, melyből a kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, ill. a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható. A nyilvántartás a kuratórium döntéseit folyamatos sorszámozással tartalmazza, azt a nyilvántartásba vezető kuratórium titkára írja alá, és a döntés meghozatalában részt vett egy tag hitelesíti. A nyilvántartást az Alapítvány székhelyén kell őrizni, az nyilvános, abba minden érdekelt betekinthet, ill. arról – saját költségére – másolatot kérhet.

 

Felügyelő Bizottság

Az Alapítványnál az alapítvány működését és gazdálkodását ellenőrző, a vezető szervtől elkülönült szerv, Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság elnökből és két tagból áll, akiket az alapító jelöl ki 3 éves időtartamra.

A Felügyelő Bizottság hatáskörébe tartozik az Alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzése. A Felügyelő Bizottság a Kuratórium tagjaitól, a tisztségviselőktől jelentést, felvilágosítást kérhet, az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az Alapítvány legfőbb szervének, a Kuratórium üléseinek napirendjén szereplő valamennyi lényeges jelentést, előterjesztést. Az Alapítvány éves beszámolójáról – annak előterjesztése előtt – a felügyelő Bizottság írásbeli jelentést köteles készíteni a Kuratórium részére. A Felügyelő Bizottság tagjai a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal vesznek részt.

Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az Alapítvány működése az Alapító Okiratba, ill. az Alapítvány korábbi döntéseibe, vagy határozataiba, vagy jogszabályba ütközik, vagy egyébként sérti az Alapítvány célját ill. érdekeit, vagy a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó körülmény merül fel, a következmények enyhítése, ill. elhárítása érdekében kezdeményezi a Kuratórium ülésének összehívását és javaslatot tesz annak napirendjére. A vezető szerv ülését a felügyelő Bizottság indítványát követő 30 napon belüli időpontra össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen mindhárom tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagjait e minőségében a Kuratórium nem utasíthatja.

A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét egyébként maga állapítja meg, amelyet a Kuratórium hagy jóvá. A felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, ill. az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő Bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységer is kiterjessze.

 

6./ Az Alapítványt az elnök képviseli kívülálló személyek. más szervezetek és hatóságok előtt. Az elnök képviseleti joga önálló és korlátlan. Az elnök távollétében ill. akadályoztatása esetén az Alapítványt a Kuratórium – nem érdekelt – más tagjai közül két-két kurátor jogosult együttesen képviseli.

7./ Az Alapítvány működése nyilvános, számít az iskolaközösség minden tagjának támogatására és minden társadalmi kezdeményezés részvételére, különösképpen az „öreg diákok” támogatására.

8./ Az Alapítvány megszűnése esetén a maradék tőkét az iskola egyszeri támogatására kell felajánlani.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, 1197. évi CLVI. tv. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.

Budapest, 2008. szeptember 1.