Eötvös József Alapítvány

„Attól a felismeréstől indíttatva, hogy nemzetünk felemelkedésének nélkülözhetetlen feltétele az ifjú nemzedék szellemi teljesítőképességének jelentős javítása, az Eötvös József Gimnázium szülői közössége létrehozza az Eötvös József Alapítványt. … Célja a középiskola működési feltételeinek javítása, a tanulóifjúság ösztönzése, minden olyan kezdeményezés támogatása, amely az oktatás színvonalát, a tanári kar, a tanulók erkölcsi és anyagi megbecsülését szolgálja”. (részlet az alapító okiratból)

Iskolánk 1990-ben létrejött, legnagyobb tőkével rendelkező alapítványa sokféle feladatot tűzött ki maga elé: a kiemelkedő tanulmányi és sport eredményeken kívül, folyamatosan biztosítja egyéni, osztály és iskolai programok megvalósulását, színház-és múzeumlátogatásoktól kezdve, külföldi tanulmányutakon át, tanárok és diákok több éves, akár évtizedes munkájának elismerését. Az Alapítványi díjakat és támogatásokat tanulói, tanári, egyéni és csoportos pályázatok útján lehet elnyerni. A díjak odaítéléséről szülőkből, tanárokból és a Diákönkormányzat képviselőjéből álló Kuratórium dönt, amely minden tanévben négy alkalommal ülésezik. Az alapítvány működése nyilvános.

1998 óta közhasznú az alapítvány, amely magán és jogi személyek csatlakozásával gyarapítja vagyonát. Az alapítvány jogosult a befizetett adó egy százalékát felhasználni céljai megvalósításához.

Pályázati űrlap programokhoz

Pályázati űrlap osztályprogramokhoz

Osztályfőnöki ajánlás szociális pályázathoz

Adatkezelési nyilatkozat

Pályázati űrlap szocális támogatáshoz


EÖTVÖS JÓZSEF ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT

 

PREAMBULUM

Attól a felismeréstől indíttatva, hogy nemzetünk felemelkedésének nélkülözhetetlen feltétele az ifjú nemzedék szellemi teljesítőképességének jelentős javítása, ezért az Eötvös József Gimnázium szülői közössége részéről úgy döntöttünk, hogy a középiskola működési feltételeinek fokozatos javítására, a tanuló ifjúság ösztönzésére határozatlan időre a következőkben részletezett Alapítványt tettük a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-47/F §-ával összhangban.

 

Az 1990. április 18. napján kelt (369. sorszám alatt nyilvántartásba vett), 1997. február 20. napján, 1998. április 27. napján, 2003. november 26. napján, 2006. április 19. napján, 2007. május 1. napján, 2008. szeptember 1. napján, 2009. szeptember 15. napján, 2010. szeptember 15. napján,  2012. szeptember 1-én, 2013 szeptember  1-én, 2014. április 28-án 2015. február 10-én és 2018. február 12. napján módosított Alapító Okiratot a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény előírásaira is figyelemmel – egységes szerkezetbe foglalva az alábbiakban tesszük közzé:

 

 1. Az Alapító: Az Eötvös József Gimnázium Szülői Választmányának Testülete

                                               1053 Budapest, Reáltanoda utca 7.

                                                 

 1. Az Alapítvány neve: Eötvös József Alapítvány

 

 1. Az Alapítvány székhelye: 1053 Budapest, Reáltanoda utca 7.

                                                 

 1. Az Alapítvány önálló jogi személy.

Az Alapítvány közhasznú szervezet 1998. január 1-jétől.

 1. Az Alapítvány által ellátott közfeladat

5.1. Az Alapítvány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. g) pontjában meghatározott “gimnáziumi nevelés-oktatás” közfeladat ellátását szolgálja közvetlenül és közvetetten.

5.2. Az Alapítvány a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 6.§ (2) a) pontjában a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek növelésére, a fejlődését hátráltató körülmények leküzdésére vonatkozó gyermeki jog érvényesülését mint állami közfeladatot szolgálja közvetlenül és közvetetten.

 1. Az Alapítvány célja

A fenti közfeladatok ellátása során az Alapítvány célja minden olyan kezdeményezés támogatása, amely az oktatás színvonalát és a tanári kar, valamint a diákok erkölcsi és anyagi megbecsülését célozza, ezen belül különösen az oktatástechnikai eszközök gyarapítása, a nyelvi képzés ösztönzése, tanárok speciális képzésének támogatása, a tanulók számára tanulmányi versenyek kiírása és díjazása, külföldi nyelvi tanulmányutak és egyes személyek ill. kollektívák (osztályközösségek) anyagi támogatása, különösképpen a 12. évfolyamon.

 1. Az Alapítvány tevékenysége

Az Alapítvány céljának megfelelően az Alapítvány támogatja az Eötvös Évkönyv, az Eötvös Diák diákújság megjelentetését, valamint az év jeles napjairól megemlékező Kalendáriumot. Ezen kiadványokban ismereteket közöl a kulturális élet területeiről, kulturális örökséget óv meg, a gimnázium szellemi hagyományait őrzi.

 Az Alapítvány ösztöndíjat, támogatást folyósít a hátrányos helyzetű diákok részére (nagycsaládosok, munkanélküli szülők, nagyon alacsony jövedelmű szülők gyermeki részére.) Szakmai tanulmányutakat szervez, ösztöndíjat, támogatást biztosít szakmai pályázatokra, kutatásokra, anyanyelvi környezetben való nyelvtanulásra, szakmai tanulmányutakra, művészeti csoportok előadásaira. Az Alapítvány mind a diákoknak, mind a tanároknak folyósíthat ösztöndíjat.

A hagyományápolás keretében évente megrendezi a Mikulás ünnepséget, valamint a karácsonyi ünnepséget az iskola diákjai, tanárai és a nyugdíjas pedagógusok számára. Az Alapítvány hozzájárul az osztályok tanulmányi kirándulásainak költségeihez, tankönyv beszerzésekhez, uszodabérletekhez. Ezen célok megvalósításakor az Alapítvány köteles mindig nyilvánosan eljárni, és az adott esetben együttműködni más szervezetekkel, Alapítványokkal.

 1. Az Alapítvány vagyona:

Az Eötvös József Gimnázium által rendelkezésre bocsátott 50000 Ft, mint Alapítványi tőke melyhez bármely bel- és külföldi természetes személy csatlakozhat, ha a jelen Alapítvány rendelés céljaival egyetért és azt anyagi vagy bármely más módon támogatni kívánja. A befizetések növelhetik az Alapítvány vagyonát vagy pedig fordíthatók közvetlenül Alapítványi célokra is. Külföldi támogatás esetén az Alapítvány külön devizaszámlát nyit és a befolyt összegeket deviza vagy forint formájában egyaránt felhasználhatja.

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, nonprofit jelleggel, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratban meghatározott célokra fordítja, amihez pályázat útján lehet hozzájutni. A Kuratórium az Alapítvány részére befolyt összegről, illetve az Alapítói vagyon felhasználásáról korlátlan mértékig jogosult dönteni.

 1. Az Alapítvány függetlensége

 Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt és támogatást tőlük nem fogad el.

 1. Az Alapítvány szervei

Az Alapítvány szervei a Kuratórium, a Kuratórium elnöke és titkára.

Az Alapítvány legfőbb szerve a Kuratórium, melynek létszáma 10 fő, akiket az Alapító kér fel 3 éves időtartamra, mely megbízás meghosszabbítható, ill. visszavonható. A kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza. A kuratóriumi tagság megszűnik a kuratóriumi tag lemondása folytán is, az új kuratóriumi tag bírósági nyilvántartásba történő bejegyzésével. A Kuratórium tagjai tevékenységüket díjazás nélkül, társadalmi munkában látják el.

Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.

10.1.  A Kuratórium tagjai:

A mindenkori Diákönkormányzat elnöke nem kuratóriumi tag, csak megfigyelőként vesz részt az üléseken.

A Kuratórium évente legalább kétszer ülésezik. A Kuratórium ülését a Kuratórium elnöke hívja össze. A meghívót az ülés előtt 8 nappal elektronikus levélben, faxon vagy személyes átvétellel kézbesíteni kell. A meghívó tartalmazza az ülés helyét, időpontját, a napirendi pontokat és a döntéshez szükséges dokumentációs anyagot.

Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.

A Kuratórium ülése nyilvános. A Kuratórium határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. A Kuratórium határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza.

A Kuratórium hatásköre az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása. A Kuratórium dönt a rendelkezésre álló pénz és más eszközök Alapítványi céloknak megfelelő felhasználásáról, jogköre továbbá az Alapító Okirat módosítása, kiegészítése, illetve járulékos szabályzatok elfogadása, saját működési rendjének kialakítása.

 

A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek  hozzátartozója (Ptk. 8:1.§ (1) 1-2. pont)  a határozat alapján

            a./kötelezettség vagy felelősség alól mentesül

            b./bármilyen más előnyben részesül, ill. megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, ill. a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig- vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A vezető tisztségviselő, ill. ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

Az Alapítvány éves beszámolóját a Kuratórium elnöke minden év május 15. napjáig a Kuratórium ülése elé terjeszti, mely éves beszámoló jóváhagyása a jelenlévő tagok ¾-es többségi határozatával jön létre.

Az éves beszámoló tartalmazza:

 • A számviteli beszámolót,
 • Az esetleges költségvetési támogatás felhasználását,
 • A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
 • A cél szerinti juttatások kimutatását,
 • A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi, önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,
 • A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott esetleges juttatások értékét ill. összegét,
 • A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

Az Alapítvány éves beszámolójába és közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, ill. abból saját költségére másolatot készíthet.

A Kuratórium az üléseiről jegyzőkönyvet vezet, mely jegyzőkönyv tartalmazza a Kuratórium döntéseinek tartalmát, időpontját, hatályát, ill. a döntést támogatók és ellenzők személyét, ill. számarányát. A jegyzőkönyvet a Kuratórium ülését vezető elnök írja alá, és a határozatok meghozatalában részt vett két tag hitelesíti.

A Kuratórium döntéseiről 15 napon belül köteles írásban – elektronikusan vagy postán elküldött, illetve személyesen átvetetett levél útján tájékoztatni az érintetteket. A Kuratórium döntéseit, éves beszámolóját, közhasznúsági mellékletét, szolgáltatásai igénybevételének lehetőségét nyilvánosságra hozza az Alapítvány székhelyén hirdetmény kifüggesztése útján. Az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratok nyilvánosak, azokba bárki érdekelt betekinthet akként, hogy az Alapítvány titkáránál bejelenti betekintés iránti igényét, amit az Alapítvány titkára hét munkanapon belül köteles teljesíteni.

Az Alapítvány működése, szerveinek ülései nyilvánosak. Az Alapítvány szolgáltatásait pályázat útján lehet igénybe venni. A pályázat feltételeit az Alapítvány Kuratóriuma teszi közzé a gimnázium hirdetőtábláján.

Az Alapítvány titkára köteles nyilvántartást vezetni, melyből a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható a nyilvántartás a Kuratórium döntéseit folyamatos sorszámozással tartalmazza, azt a nyilvántartásba vezető Kuratórium titkára írja alá és a döntést meghozatalában részt vett tag hitelesíti. A nyilvántartást az Alapítvány székhelyén kell őrizni, az nyilvános, abba mindenki betekinthet, illetve arról – saját költségére – másolatot kérhet.

 1. Az Alapítványt az elnök képviseli kívülálló személyek, más szervezetek és hatóságok előtt. Az elnök képviseleti joga önálló és korlátlan. Az elnök távollétében illetve akadályoztatása esetén az Alapítványt a Kuratórium – nem érdekelt- más tagjai közül két-két kurátor jogosult együttesen képviselni.

12./ Az Alapítvány működése nyilvános, számít az iskolaközösség minden tagjának támogatására és minden társadalmi kezdeményezés részvételére, különösképpen az öregdiákok támogatására.

13./ Az Alapítvány megszűnése esetén a maradék tőkét az iskola egyszeri támogatására kell felajánlani.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.

Budapest, 2019. szeptember 2.

(Az egységes szerkezetű módosított okirat készítésére a Felügyelő Bizottság megszüntetése, a Kuratórium tagságának 10 főre csökkentése, valamint a tisztségviselők személyében bekövetkezett változás adott okot.)