Természettudományos – emelt nyelvi osztály (D)

Sokéves hagyományainknak megfelelően elsősorban egyetemi vagy főiskolai továbbtanulásra készítünk fel. Érettségizett tanulóink döntő többsége sikerrel felvételizik a közgazdasági, a jogi, a bölcsész, az orvosi, a műszaki és természettudományos felsőoktatási intézményekbe, akár közép- akár emelt szinten letett érettségijével. Ehhez kapcsolódóan fontosnak tartjuk, hogy minden diákunknak minél tovább fenntartsuk a pályaválasztás eldöntésének lehetőségét, vagyis minél szélesebb műveltségű, sok irányban nyitott felnőttek képzése a célunk.

Tanulási szakaszok

Az első két év a tantárgyakkal való ismerkedést, a pályaorientációt szolgálja.

Az utolsó két évben minden tanulónknak lehetővé tesszük, hogy a pályaválasztásának megfelelő, kétszintű érettségire felkészítő foglalkozásokon vehessen részt.

Az óraterv alapjai

A hatékony képzés érdekében egy tanuló heti kötelező óraszáma harminc és 33 között lehet, tehát vannak nulladik és hetedik órák is.

A komolyabb szellemi erőfeszítést igénylő és a szellemi erőfeszítést kímélő tantárgyak megfelelő arányban állnak a heti óraszámban.

Végig bontott csoportokban tanítjuk a matematikát, az alsóbb évfolyamokon a magyar nyelvtant és lehetőség szerint a kísérletezést igénylő tárgyakat.

Az egyetemek elvárásának megfelelően iskolánk minden tanulója két idegen nyelvet tanul. Az első nyelv (angol vagy német) magas óraszáma lehetővé teszi, hogy – kellő szorgalommal – bármelyikük sikeres érettségi vizsgát tehessen még akkor is, ha iskolánkban kezdi el tanulni az adott nyelvet.

Iskolánk második idegen nyelvként angol és német, valamint kezdő francia, latin, olasz és orosz nyelvi csoportokat indít. Felvett tanulóink az általános iskolában tanult nyelvet akár első akár második nyelvként folytathatják. Két idegen nyelv kezdő szintű tanulását nem támogatjuk.

Az osztályprofilok különbségei

A négy évfolyamos osztályaink típusai között abban lehetnek különbségek, hogy a profilnak megfelelően bizonyos tárgyakat

  • magasabb óraszámban,
  • bontott csoportban,
  • sajátos tananyaggal és módszerekkel tanítunk.

A természettudományos profilú osztályunkba olyan diákok jelentkeznek, akik többet szeretnének foglalkozni a fizikával, biológiával, kémiával, ezeket magasabb óraszámban hajlandók tanulni, és orvosi, környezetvédelmi, műszaki pályára készülnek. Itt a diákjainknak lehetőségük nyílik sok kísérlet elvégzésére, a természet törvényeinek alaposabb megismerésére, a kor követelményeinek megfelelő természettudományos gondolkodás kialakítására. Az itt elsajátított ismeretekkel segítséget nyújtunk a hétköznapi élet jelenségeinek értelmezéséhez, a környezettudatos magatartás kialakításához. A természettudományos nevelést magasabb óraszámú matematikaoktatással segítjük elő. A korszerű művelődési igényeknek megfelelően ebben az osztályban is magasabb óraszámban oktatjuk az első idegen nyelvet.

Óraszámok

Tantárgy 9. 10. 11. 12. Eltérés a
kerettantervtől
Magyar 4/1 4 4 5 +1
I. nyelv 5/5 5/5 4/4 4/4 +6
II. nyelv 3/3 3/3 4 3 +1
Matematika 4/4 3/3 3 4 +2
Etika     1    
Történelem 2 2 3 3  
Társadalomism.     fakultatív    
Filozófiablokk       C faktban  
Fizika 3/3 3/3 2   +2
Kémia 2/2 3/3     +1
Biológia 2/2 2/2 2 2 +3
Földrajz 2 2      
Ének-zene 1 1      
Vizuális kultúra 1 1      
Dráma témahét 1        
Média          
Művészetek     2 (1 média, 1 rajz) 2(rajz)  
Informatika 1/1 1/1      
Életvitel     0 1  
Testnevelés 3 3 3 3  
Fakt A     2 2  
Fakt B     2 2  
Fakt C       2  
Osztályfőnöki 1 1 1 1  
Összesen órarendben 34 34 33 34  
Tömegsport 2 2 2 2