Hatévfolyamos osztályok (A és B)

1992 óta minden évben két hatévfolyamos osztály indul. A hatévfolyamos képzés a kiskamaszok életkori sajátosságaira építve, a felesleges tantárgyismétléseket kikerülve a témakörök, tantárgyak egyeztetésével történő feldolgozás segítségével lehetőséget biztosít nyugodtabb tárgyalási tempóban az érlelési szakaszok megfelelő ütemezésére.

Tanulási szakaszok

Az első két év az alapozó szakasz, melynek céljai a következők: tanulási módszerek elsajátítása, az egyes tantárgyak speciális nyelvezetének, sajátos közelítési módjának megismerése, sokoldalú tapasztalatszerzés (kísérletek, játékok, megfigyelések).

A második két év az orientáló szakasz, melynek céljai a következők: külső késztetés és lehetőségek biztosítása ahhoz, hogy a tanulók érdeklődésük irányát, mélységét kipróbálhassák (választható magyar, illetve matematika plusz 1-1 óra, az érdeklődés és tudásszint szerinti évfolyam szintű csoportbontások, egyéni és csoportos tehetséggondozó foglalkozások, szakkörök). A lehetőségek felhasználásában fokozódó mértékben építünk a diákok önálló döntésére, felelős, értelmes közreműködésére.

A harmadik két év a fakultációs szakasz, melynek céljai a következők: ebben a két évben az előkészített pályaválasztási elképzelések szerint évfolyam szinten kialakított csoportokban a kétszintű érettségire történő céltudatos és intenzív előkészítés folyik.

Az óraterv alapelvei

Végig bontott csoportokban tanítjuk a matematikát, az alsóbb évfolyamokon a magyar nyelvtant és lehetőség szerint a kísérletezést igénylő tárgyakat.

Iskolánkban a két idegen nyelv tanulása kötelező. Az első nyelvet hat éven át, a másodikat az utolsó négy évben tanulják a tanulók. Az első nyelvből célunk a nyelvvizsgaszintű tudás, amit a szorgalmas diákok az iskolánkban biztosított körülmények között el is érnek. (Itt jegyezzük meg, hogy az emelt szintű, jeles eredményű nyelvi érettségi középfokú állami nyelvvizsgával egyenértékű. Egy nyelvből kötelező érettségi vizsgát tenni.) Másfél osztályban az angol és fél osztályban a német nyelv közül lehet első nyelvet választani, az utóbbit csak haladó szinten. Első idegen nyelvként javasoljuk az általános iskolában korábban tanult nyelv folytatását. Második nyelvként az angol, német, latin, orosz, francia, olasz közül választhatnak diákjaink. Ezen nyelvek órái évfolyamszinten bontottak (mindenkinek ugyanakkor van a nyelvórája), ez lehetővé teszi, hogy a választott nyelvet mindenki a tudásszintjének megfelelő csoportban tanulja. Az idegen nyelvek tanításának hatékonyságát növeli a magyar nyelv kiscsoportos oktatása a 7. és 8. osztályban, az átlagosnál magasabb idegen nyelvi óraszámok, valamint az, hogy 7. és 8. osztályban csak az első idegen nyelvet tanítjuk.

Az óraszámok

Tantárgy 7. 8. 9. 10. 11. 12. Eltérés a kerettantervtől
Magyar 4/2 4/2 4/1 4 4 5 +2
I. nyelv 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 3/3 +5
II. nyelv     3/3 3/3 4 3 +1
Matematika 4/4 3/3 3/3 3/3 3 4 +2
Etika         1    
Erkölcstan 1 1          
Történelem 2 2 2 3 3 3 +1
Társadalomismeret         fakultatív    
Filozófiablokk           C fakt  
Fizika 2/2 2/2 3 3 2   +3
Kémia 2/2 2/2 2 2     +1
Biológia 2/2 2/2 1 2 2 2 +2
Földrajz 0 3 3 2     +1
Ének-zene 1 1 1 1      
Vizuális kultúra 1 1 1 1      
Dráma     témahéten        
Művészetek         2 (1 rajz, 1 média) 2 (1 ének, 1 szabad)  
Informatika 1/1 1/1 1/1 1/1      
Életvitel 1         1  
Testnevelés 3 3 3 3 3 3  
Választható (magyar, matek) +1 biológia     1+1 1      
Fakt A         2 2  
Fakt B         2 2  
Fakt C         0 2  
Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1  
Összesen órarendben 29 30 33 34 33 33  
Tömegsport 2 2 2 2 2 2