Humán – emelt nyelvi osztály (F)

Sokéves hagyományainknak megfelelően elsősorban egyetemi vagy főiskolai továbbtanulásra készítünk fel. Érettségizett tanulóink döntő többsége sikerrel felvételizik a közgazdasági, a jogi, a bölcsész, az orvosi, a műszaki és természettudományos felsőoktatási intézményekbe, akár közép- akár emelt szinten letett érettségijével. Ehhez kapcsolódóan fontosnak tartjuk, hogy minden diákunknak minél tovább fenntartsuk a pályaválasztás eldöntésének lehetőségét, vagyis minél szélesebb műveltségű, sok irányban nyitott felnőttek képzése a célunk.

Tanulási szakaszok

Az első két év a tantárgyakkal való ismerkedést, a pályaorientációt szolgálja.

Az utolsó két évben minden tanulónknak lehetővé tesszük, hogy a pályaválasztásának megfelelő, kétszintű érettségire felkészítő foglalkozásokon vehessen részt.

Az óraterv alapjai

A hatékony képzés érdekében egy tanuló heti kötelező óraszáma harminc és 33 között lehet, tehát vannak nulladik és hetedik órák is.

A komolyabb szellemi erőfeszítést igénylő és a szellemi erőfeszítést kímélő tantárgyak megfelelő arányban állnak a heti óraszámban.

Végig bontott csoportokban tanítjuk a matematikát, az alsóbb évfolyamokon a magyar nyelvtant és lehetőség szerint a kísérletezést igénylő tárgyakat.

Az egyetemek elvárásának megfelelően iskolánk minden tanulója két idegen nyelvet tanul. Az első nyelv (angol vagy német) magas óraszáma lehetővé teszi, hogy – kellő szorgalommal – bármelyikük sikeres érettségi vizsgát tehessen még akkor is, ha iskolánkban kezdi el tanulni az adott nyelvet.

Iskolánk második idegen nyelvként angol és német, valamint kezdő francia, latin, olasz és orosz nyelvi csoportokat indít. Felvett tanulóink az általános iskolában tanult nyelvet akár első akár második nyelvként folytathatják. Két idegen nyelv kezdő szintű tanulását nem támogatjuk.

Az osztályprofilok különbségei

A négyévfolyamos osztályaink típusai között abban lehetnek különbségek, hogy a profilnak megfelelően bizonyos tárgyakat

  • magasabb óraszámban,
  • bontott csoportban,
  • sajátos tananyaggal és módszerekkel tanítunk.

A humán-angol profilú osztályunkba elsősorban a bölcsész, jogi, tanári és művészeti pályára készülő tanulók jelentkezését várjuk.

A jelentkezők a tantárgyi követelmények teljesítése mellett mindkét csoportban (mind a humán, mind az angol) tantárgyi integrációban kultúrtörténeti tanulmányokat is folytatnak. Ezeket a középiskolában újszerű tartalmakat új módszertan segítségével (csoportmunka, kooperatív munka) és újszerű módszerek (prezentációkat tartalmazó kiselőadások, projektmunkák) elsajátításával végzik a diákjaink. Emellett az osztály humán fele a magyar és a történelem tárgyat tanulja emelt óraszámban, a másik fele pedig az angol nyelvet. Az említett tárgyak mellett a diákok bontott csoportban ismerkedhetnek a művészeti tárgyakkal (ének és zenetörténet, rajz és művészettörténet). A kultúrtörténeti tanulmányok elmélyítése érdekében a teljes osztálynak a tanítási órákon kívül rendszeresen kötelező múzeumi programokat, színház- és koncertlátogatásokat szervezünk. Ezeket a programokat a tanterv szerves részeként kezeljük.

A humán tagozatra jelentkezők első nyelvként választhatnak az angol és a német nyelv közül, az angol tagozatosok értelemszerűen az angolt tanulják. Második idegen nyelvként tanulóink az iskolában tanított nyelvek közül bármelyiket választhatják. (A kultúrtörténet, illetve a jogi pálya iránt érdeklődők számára a latin nyelv választását hasznosnak gondoljuk.)

A jelentkezők a gimnáziumba írásbeli és szóbeli vizsga alapján kerülhetnek be, matematikából általános típusú, anyanyelvből pedig tehetséggondozó felvételit kell írniuk.

A speciális jellegű angol csoportba a jelentkezés feltétele a nyelv középszintű ismerete, a nyelvtudást a szóbeli vizsgán mérjük fel.

Mivel az osztály speciális humán vagy angol érdeklődésű, a tananyag elsajátítása csak a nem kötelező órákon (humán tagozat: 9-10. évfolyam 1-1 magyar és történelem; angol tagozat 9-10. évfolyam 2-2 angol óra), illetve a tanórákon kívüli közös programokon való részvétellel teljesíthető.

Az óraszámok

Tantárgy 9. 10. 11. 12. Eltérés a
kerettantervtől
Magyar 5/5 5/5 4 5 +3
I. nyelv 5/5 5/5 4/4 4/4 +6
II. nyelv 3/3 3/3 4 3 +1
Matematika 3/3 3/3 3 4 +1
Etika     1    
Történelem 3/3 3/3 3 3 +2
Társadalomism.     fakultatív    
Filozófiablokk       C faktban  
Fizika 2 2 2    
Kémia 2 2      
Biológia   2 2 2  
Földrajz 2 2      
Ének-zene 1/1 1/1      
Vizuális kultúra 2/2 1/1     +1
Dráma 1 témahét        
Média          
Művészetek     2 (1 média, 1 rajz) 2 (1 ének, 1 média)  
Informatika 1/1 1/1      
Életvitel     0 1  
Testnevelés 3 3 3 3  
Fakt A     2 2  
Fakt B     2 2  
Fakt C       2  
Osztályfőnöki 1 1 1 1  
Összesen órarendben 33 34 33 34  
Tömegsport 2 2 2 2  

A modul tantárgyak közül a Tánc és dráma és a Mozgókép és média című tantárgyakat tömbösítve, témanapok keretében is tanítjuk a 9. és 10. évfolyamon. (Ezeket az időpontokat minden évben a tanév aktuális helyi rendjében szabályozzuk.)