A hat- és négyosztályos gimnázium időszaka 1992-

Doba László igazgató visszatekintése:

„A 150 éves Reáltanoda, a mai Eötvös József Gimnázium történetében többször fordult elő, hogy élete jelentősen megváltozott. A kilencvenes évek első felének időszaka nem volt hasonlítható a múlt nagy változásaihoz, de mindannyian tapasztalhattuk az átalakulás izgalmát, örömeit és nehézségeit. Fő vonalakban, a teljesség igényével, de vállalva az esetleges tévedés lehetőségét igyekszem először összegezve bemutatni iskolánk első öt esztendejét, vagyis az 1989 és 1994 közötti történetét.

A krónikás hadd jegyezzen meg annyit, hogy 1970 óta tanít az Eötvösben és 1989-ben a tantestület – újkori történelmünkben először – élve igazgatóválasztási jogával, megválasztotta igazgatónak.

Akkori pályázatom a következőkre épült: Demokratikus vezetés, minden érintett (tanár- diák-szülő) bevonásával. Teljesítményt ösztönző, biztonságot jelentő anyagi bázis megteremtése, lehetőleg alapítványi formában. Jelentős feladatvállalás a magyar közoktatásban – úgy, hogy megelőzzük a hivatalos oktatáspolitikai koncepciót – a modellértékű hatévfolyamos gimnáziumi képzés kidolgozásával.

isktort-avatas-tanari-buliE merész vállalkozáshoz magasan kvalifikált, hivatástudattól vezérelt, humánusan gondolkodó, gyermekszerető tantestület kellett, amely szerencsésen adott volt iskolánkban. 1989. augusztus végi tanévnyitó „székfoglaló” beszédemet egy bibliai példázatra építettem, amely szerint „Kevesen ásnak kutat, de sokan isznak vizet.” A pedagógusok a kútásók, akiknek tiszta forrást kell találniuk, bővizű, egészséges kutat kell ásniuk, hisz tudásunkból, emberségünkből sokan táplálkoznak. Értékhordozóknak kell lennünk, nem fertőzhetünk meg senkit. Ma is ez az elv vezérel bennünket.

1989 szeptemberében megalakult az iskola igazgatótanácsa, amelynek tagjai az igazgató, az általa felkért két igazgatóhelyettes, a tantestület által választott munkaközösség vezetők, az érdekképviseletek vezetői, valamint alkalmanként a szülői választmány és a diákönkormányzat elnökei. Minden, az iskolai oktató-nevelő munkát, egész belső életünket érintő kérdésben e testület véleményének kikérése után döntöttem és döntök. A tanév rendjének meghatározásától az eszközbeszerzésen át a gazdálkodásig széles konszenzuson alapuló, demokratikus vezetést valósítottunk meg.

E tartalmi változást követte az első, a külcsínben megmutatkozó „cégtábla”-cserénk. Az iskolánk főbejárata felett elhelyezett „A Munka Vörösszászló Érdemrendjével kitüntetett Eötvös József Gimnázium” tábla helyett ma klasszikus betűformával csak ennyi áll: Eötvös József Gimnázium. Nem szégyellhetjük ma sem a korábbi megbecsülést, sőt emlékét őrizzük, de valljuk, hogy feltűnő címek nélkül is lehet és kell tisztességesen és eredményesen dolgozni.

1990 tavaszán szülői kezdeményezésre iskolánk névadójáról elnevezett alapítványt hoztunk létre. Az első öt évben hatmillió forint tőkére felduzzadó alapítvány biztos anyagi bázist jelentett és jelent ma is a minőségi munka támogatásához. Tanulóink és tanáraink között évente több millió forintot oszt szét a szülőkből, tanárokból és diákokból álló kuratórium, tanulmányi és szociális ösztöndíjak, táborozások, oktatási eszközök beszerzésének támogatására.

A következő években új alapítványok is létrejöttek. A Pál Ferenc János Alapítvány Király György, az iskola korábbi jeles tanárának emlékére jutalmazza a gimnáziumi évek alatt magyarból legjobb teljesítményt nyújtó tanulót. A Bíró Károly emlékalapítvány a legjobb II. évfolyamos matematikust, a Flóri Miklós emlékalapítvány pedig a történelmi kutatásokkal foglalkozó legjobb diákokat jutalmazza. Az Alpár Ignác alapítványt az EJG Baráti Köre hozta létre, és a történelemből és fizikából legsikeresebb diákokat díjazza, a Reáltanoda Alapítvány pedig a hatévfolyamos gimnáziumi modell gondozását szolgálja.

Felismerve azt, hogy a közösség formálása terén elengedhetetlenül fontos egy olyan helyiség kialakítása, ahol sokan elférünk, ahol egy időben együtt lehetünk, ünnepelhetünk, 1990 nyarán a harmadik emeleten kialakítottuk 300 személyes, gyönyörű dísztermünket. E terem azóta is számtalanszor megtelt, amikor iskolai ünnepélyeket tartottunk, kórusunk hangversenyeket adott, színjátszóink előadásokkal szórakoztattak bennünket vagy éppen kiállításokat rendeztünk.

1990 karácsonyán új asztalokkal rendeztük be a tanári szobát, melyek formája az alapítás körüli időszakot idézi fel.

Az 1990-1991-es tanév volt a minőségi váltás kezdete. Varga Balázs, Hegedűs Katalin, Imre Flóra, Lászayné dr. Martos Ida, Somfai Zsuzsa és dr. Török Jánosné irányításával és számtalan tanártársunk közreműködésével kidolgoztuk a szerkezetváltás teljes alapkoncepcióját, egyedi tan- és óratervét, a vonzó iskola modelljét, a felvételik rendszerét. 1992-ben jött el a „puding próbája”. Az iskolatípus iránti érdeklődés óriási volt, és ez azóta is tart. Az első évben közel tizenötszörös, és ma is többszörös a túljelentkezés. Igazolódott, hogy társadalmi igény van a tehetség kiválasztódására és korrekt fejlesztésére, ápolására. Örömünkre az Eötvös-modellt választotta Magyarország számos gimnáziuma Pannonhalmától Makóig.

A mi feladatunk és kötelességünk tanítványaink felé, hogy megőrizzük az örömmel tanulás érzését, és azt is, hogy jó Eötvös diáknak lenni. Természetesen továbbra is megtartottuk a négyévfolyamos oktatási formát is, egyáltalán nem mostoha-gyerekként kezelve az itt tanuló diákokat.

isktort-tantestuletA szerkezetváltás megsokszorozta a tantestület aktivitását, erejét. Kiderült, hogy van energiánk a hivatás mindennapi gyakorlása mellett jegyzet, tankönyv, szöveggyűjtemény, feladattár írására és szerkesztésére. Elsőként hatkötetes történelem tankönyv sorozat jelent meg, mely abban az időben mind tartalmában mind formájában egyedülálló volt. Ezt követte a földrajz tankönyv, a magyar nyelvtan és irodalom szöveggyűjtemény, a verstan, a matematika, a biológia és a kémia tankönyv.

Tanítványaink jól szerepeltek az országos tanulmányi versenyeken idegen nyelvekből, kémiából, fizikából, számítástechnikából és matematikából. Kosárlabdázóink kiváló helyezéseket értek el az országos és a fővárosi bajnokságokon. Diákjaink szakmai és kultúrtörténeti vetélkedőkön öregbítették iskolánk hírnevét. Kórusunk egyre előkelőbb helyet foglalt el a hazai és nemzetközi zenei életben.

Színesebbé és hasznosabbá tettük a gyakorlati oktatás palettáját. Bevezettük a szakképesítést nyújtó, számítástechnikai fakultatív önképző kurzusokat. A RENDSZÁM keretében 10 féléven át oktatjuk az informatikát. A Pedálprakszis életre hívásával folyik a gépjárművezető oktatás.

isktort-szamitastechnikaIgen szépen gyarapodtunk eszközök, gépek beszerzése terén is. Több jól felszerelt nyelvi termet alakítottunk ki. Nagy teljesítményű fénymásoló-parkkal rendelkezünk. Két jól felszerelt számítógépes szaktantermünk is van. Folyamatosan új, kényelmes bútorokkal rendezzük be a tantermeket. Az iskolarádió teljes felújításával lehetőség nyílt a jó minőségű műsorok sugárzására.

Szoros kapcsolatot alakítottunk ki az iskola Baráti Körével, mely az öregdiákokat tömöríti. Az egyesület örökös elnökével, Kiss István tanár úrral és Varga Lászlóval, az egyesület ügyvezetőjével azon fáradoztunk és fáradozunk, hogy méltóan ápoljuk az iskola hagyományait, és ébren tartsuk az Eötvös szellemet a mai diákoknak is.

Ehhez azonban a Diákönkormányzat segítségére is szükség van, arra, hogy bátran kezdeményezzenek, tegyék még hangulatosabbá mindennapi életünket. Bátran éljenek törvény adta jogaikkal, ne csak egy szűk réteg törődjön a diákélet színesebbé tételével, hanem a többség érezze azt szívügyének. Iskolánk történelme során mindig azzal emelkedett az azonos típusú iskolák fölé, hogy hangulata van, hogy szigorú, de emberséges követelményt állít tanulói elé.

Örömmel tapasztaltuk, hogy az ezen öt év folyamán fokozatosan nőtt azon tanulóink száma, akik az érettségi után azonnal bekerültek a felsőoktatási intézményekbe. Az évek átlagát tekintve ez 50% felett volt.

Mindannyiunk örömére a hagyományos németországi partner iskoláink mellett újabb, tartósnak ígérkező kapcsolatokat építettünk ki francia, holland, luxemburgi, szlovén és svéd gimnáziumokkal.

isktort-gerlingen-cserekapcsolatA második igazgatói ciklus (1994—1999) eseményeinek és eredményeinek leírása már a kronológiai sorrendet követi, ennek következtében ez a tanulmány inkább iskolatörténet, mint szórakoztató olvasmány, de igyekszem élményszerűvé tenni a történteket.

isktort-1848-49-es-kiallitas1994 tavaszán iskolánk dísztermében csodálatos kiállítást rendeztünk 1848/49 eredeti dokumentumaiból. Az intézményhez teljes szívvel kötődő Dobák Géza úr magángyűjteményét adta kölcsön. A kiállítást, mint a róla készült, Hermann Róbert történész által összeállított, könyv alakban megjelent katalógus: „Ez volt az év! Csudáknak éve!” címen rendeztük. A nagy sikerű bemutatót az iskola diákjai segítségével Nagyné Holik Tünde és Harsányi Tamás tanáraink irányították.

isktort-eloadasUgyanez év tavaszán Misius Magdolna tanárnő osztálya Moliere: A képzelt beteg című nagysikerű előadásával szórakoztatta az Eötvös nagyérdemű közönségét. Szerencsére a kiváló fogadtatás lelkesítette mind a tanárnőt, mind az osztályát, mivel a következő években további élménygazdag órákat szereztek nekünk.

Az 1994/95-ös tanév a rendkívüli események címen vonult be iskolánk történetébe a következő történéseknek köszönhetően:

Az 1993. évi oktatási törvény értelmében meg kellett alakulnia az iskolaszéknek. Elnöke: dr. Totth Gedeon, elnökhelyettese: Borbáth Gábor, titkára Lévainé dr. Izsák Éva, tagjai: Gyengéné Beé Andrea, Varga Balázs, Simkó János, Margittai Edit, Madarász Péter. Az iskolaszék néhány évi eredményes munka után aztán csendben megszüntette tevékenységét.

Dr. Berényi Zoltán Németországban élő egykori diákunk, néhai osztályfőnöke emlékére egymillió forint alaptőkével létrehozta a Flóri Miklós Emlékalapítványt.

1994 őszén a Reáltanoda utcai főbejárat homlokzatán a községi negyedik kerületi Reáltanoda, valamint a Budapest ötödik kerületi Eötvös József Gimnázium réztáblákat helyeztük el.

Az 1994-95-ös tanévben ünnepelte iskolánk 140 évfordulóját. Ezalatt az idő alatt igyekeztünk betartani az első igazgató, Weiser József intelmeit, aki az alábbiakat mondta megnyitó beszédében: „…A reáliskola feladata a fiatalságot reális, a gyakorlati élethez szükséges és használható ismeretekkel felszerelni. Ezt olyan mértékben kell módosítani, hogy a tanulók az iskolában tanultakat könnyedséggel és biztonsággal tudják alkalmazni az életben. Itt nem használ semmiféle hazug papiros. Minden tanuló egy magára utaló élő bizonyítvány, az életben kell bizonyítania, hogy nem csak ült és öregedett az iskolapadban, hanem valóban hasznosat tanult…”

1995. január 13-án tartottuk a központi megemlékezést. A nap programja a következő volt:

9 óra: Koszorúzás az iskolában az Eötvös szobornál és a hősi halottak emlékművénél

10-15 óra Régi diákok visszaemlékezései az egykori iskolai életre, kötetlen beszélgetés. Filmek a diákságról.

18.30 óra Az iskolamúzeum megnyitása a III. emeleti díszterem előtti folyosón. A múzeum anyagát gyűjtötte és a kiállítást rendezte Hegedűs Katalin.

19 óra    Somogyi Győző festőművész báró Eötvös József olaj-portréjának leleplezése a díszteremben.

19.05 óra Ünnepi Műsor. Igazgatói beszéd, majd a történelmi múlt megelevenítése, Demeter Katalin rendezésében, és ünnepi hangverseny Lánczky Edit vezényletével.

Január 14-én az 1905-ben Alpár Ignác által alapított Eötvös József Gimnázium Baráti Egyesületének közgyűlése után az ünnepi műsort megismételtük. A rendezvényeknek óriási sikerük volt. Az alkalomra megjelent az Eötvös Diák ünnepi száma Molnár Ágnes szerkesztésében, valamint az Eötvös évkönyv évfordulós külön példánya Moss László szerkesztésében.

1995. májusában a diákönkormányzat és az azt segítő tanár, Feke Zsolt ötletével és irányításával első alkalommal rendeztünk Eötvös József fesztivált. Kétnapos gazdag programjában színházi előadás, koncertek, kiállítás, és új ötletként a klubban teaház szerepelt. A fesztivált követően Alexits György emléktáblát lepleztünk le. A táblát az 50 éve érettségiző egykori tanítványok állították osztályfőnökük emlékére. Az örvendetesen szaporodó, a múltat idéző, bennünk a megbecsülést erősítő és tiszteletet parancsoló emléktáblák szerves részei a nevelésünknek. Király György emléktábláját követte a névtelen tabló diákjai által osztályfőnökük, Magyarország miniszterelnöke Antall József emlékére állított márványtábla, az említett Alexits tábla, és a sor folytatódik.

1995. június 20-án rendkívüli tábornyitóra gyűltünk össze Balatonfenyvesen. A Belváros-Lipótváros Önkormányzata beruházásában 8 hónap alatt elkészült a minden igényt kielégítő, modern, összkomfortos, hangulatos Eötvös Vízitelep. Tulajdonjog az önkormányzaté, névadó az Eötvös, üdülővezetők mindannyiunk örömére Varga László és Kádár Sándor. Mi, akik a régi sátrakat, majd a faházakat ismertük, akik az akropoliszra jártunk, azóta is sokat nosztalgiázunk a múlton.

Az 1995/96-os tanév sem szűkölködött eseményekben. Sőt bizonyos jelzések, előkészítő tárgyalások igen jelentős változásokat sejtettek. Immár hagyományosan október 23-a hetére eső Eötvös-napok új tartalommal jelentkeztek. Az osztályok konkrét feladatokat kaptak. Valamilyen eseményt, történetet, figurát, stb. kellett megvalósítaniuk. Első alkalommal tudományos program is gazdagította az iskolanapokat úgy, hogy megőriztük a hagyományos sport napot, gólya bemutatkozást és a fáklyás felvonulást. Az Eötvös-napok keretében vettük át a Paizs Péter által tervezett bejárati, fából készült portált, és kiszélesítettük a díszburkolattal ellátott főbejárati járdaszakaszt. Alpár Ignác szobrát elhelyeztük a II-III. emelet közötti beugróban. A szobor korábban a klub egy sötét sarkában állt. Decemberben Lánczky Edit, Csáfordi Magdolna és Szeredás Lőrinc szervezésében az első, nagy, közös karácsonyunkat ünnepeltük az udvaron. Először öltözött ünnepi díszbe az épület belső tere. Mindannyiunk örömére ez hagyománnyá vált. Úgy mint az ajándékgyűjtés a velencei iskolásoknak, vagy a felejthetetlen karácsonyi koncertek, vagy a nyugdíjas tanártársaink vendégül látása.

Tavasszal emlékeztünk meg első jelentős külföldi partneriskolai kapcsolatunk 10. évfordulójáról. Iskolánk első partner iskolája a Gimnázium Gerlingen volt. A jubileumot magyar részről dr. Tatár Béláné szervezte. Ez a kapcsolat indította el azt az igazán gazdag külföldi partnerkapcsolat-láncolatot, amelyet iskolánk alakított ki elsősorban a nyelvtanulás céljából. Természetesen kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a barátságnak, a kultúrtörténeti ismereteknek és a közös európai gondolatnak. Ebbe a körbe tartozik két Európa Osztályunk, három Comenius program részvételünk, kórusunk külkapcsolatai, valamint egyedi szervezésű diákcseréink, amelyek élén az olasz kapcsolat áll. A kapcsolatokat időrendi sorrendben még érintem a későbbiekben. Természetesen ez az európaiság fogalmazta meg azt az igényt, hogy mi is bemutatkozzunk. Moss László és Kádár Sándor munkájának köszönhetően 3 nyelvű (magyar-angol-német) színes kiadványt jelentettünk meg iskolánkról 1996 tavaszán. Kórusunk májusban a Belváros-Lipótváros Önkormányzatának dísztermében előadta nagy sikerű műsorát a millecentenárium alkalmából. A Lánczky Edit által összeállított és betanított műsor címe: A magyar kórusművészet 1000 éve. Ezen a tavaszon szervezte meg Paizs Zsuzsa az első Európa-osztályt. Az Eötvös József Gimnázium és a biebersteini Hermann Lietz Schule közös kezdeményezésére Balatonfenyvesre hívtuk a közösen gondolkodó iskolák diákjait angol nyelvi táborba, ahol ökológia, dráma játék és vizuális kultúra képezte a tantárgyakat. Résztvevő iskolák Németországból, Angliából, Szlovéniából érkeztek. 2-2 évig táborozunk egy helyen. E vándortábor a mai napig sikeresen működik.

1996 áprilisában az Önkormányzat testülete megszavazta, hogy rövid időn belül meg kell kezdeni iskolánk rekonstrukcióját két ütemben. A szavazást sok-sok vita, változatos tervek megismerése követte, de a munkálatok nem kezdődtek el. A munkálatok augusztusban végül is beindultak. Az 1996/97-es tanévet a várakozás, a bizonytalanság, a felfokozott vágyak vezették be egyik részről, másik részről pedig a sok-sok munka érett be, ami csodálatos tanulmányi eredményekben mutatkozott meg. A kiemelkedő eredményességet felmutató tanártársaim először kaphatták meg a főtanácsosi és tanácsosi címet. Az iskola tanári kara, mint önálló alkotó műhely jelentkezett a magyar közoktatásban: megjelent a történelem tankönyv 6. kötete (Herber-Martos-Moss-Tisza), a földrajz tankönyv (Lomniczi-Tisza), kémia (Nadrai K.) biológia (Juhász Istvánné), verselemzés (Imre Flóra), irodalom szöveggyűjtemény (Kiss Mária-Misius Magdolna), nyelvtan (Csáfordi Magdolna), matematika (Gyengéné Beé Andrea-Zupánné Fila Edit) hat évfolyamos gimnáziumok részére készült tankönyvcsalád. Fizika jegyzet Hegedűs Katalin-Sas Tamás.

isktort-konyvekStokovszky Iván, iskolánk egykori diákja halála előtt alapítványt tett azon tanulók elismerésére, akik gimnáziumi tanulmányaik alatt kiemelkedő tanulmányi és emberi példát mutattak.

Országos jelentőségű esemény volt iskolánkban, amikor 1996 áprilisában megtörtént a Gimnáziumok Országos Szövetségének (GOSZ) alakuló közgyűlése (Elnöknek Doba Lászlót választották). A szervezet igen sokat tett a gimnáziumok hagyományosan jó oktató-nevelő munkájának megőrzése érdekében a túlzottan liberalizáló oktatáspolitikával szemben. Ebben az évben segítette először az angol nyelv oktatását iskolánkban anyanyelvi lektor, aki a GAP szervezésében került hozzánk. Ez a szolgálat azóta is tart, sőt alkalmanként német anyanyelvi lektor is segíti  az iskolai nyelvoktatást.

Az 1997/98-as tanév megnyitását hagyományteremtő céllal Balatonfenyvesen tartottuk. Azóta is minden tanév nyitóértekezletét ott rendezzük. 1997-re érett be az Eötvös hatévfolyamos modell, ugyanis tanítványaink első alkalommal taroltak az Országos Középiskolai Tanulmányi versenyeken. Kiemelkedően szerepeltek a természettudományos tárgyakban, élükön a kémia és biológia.

isktort-tanari-tabor1998-tól újabb nemes hagyományt teremtettünk. Ahogy szaporodott a kiemelkedő tanulmányi, sport, művészeti eredményeket elért tanulóink száma, úgy érlelődött a jeles személyek megörökítésének igénye. Ez évtől a főlépcsőházban minden évben elhelyezzük ezen tanulóink fényképeit tartalmazó tablókat Eötvös Arany Oldalak címen Szabó B. Istvánné igazgatóhelyettes gondozásában.

És megtörtént a csoda! Karsai Károly polgármester úr (aki egykor Eötvös diák volt) vezetésével a KERTI Stúdió tervei alapján 1997. augusztus 21-re elkészült iskolánk rekonstrukciójának első üteme. Ennek értelmében a pincerendszer teljes átalakítására került sor. Korszerű klub, dühöngő, sport szobák, levéltár és a legfontosabb; az egykori Levente-, majd MHSZ lőtér helyén a minden igényt kielégítő korszerű ebédlő és melegítő konyha került kialakításra. A munkálatokat a HÉROSZ építőipari Rt. végezte Gerencsér László (egykori Eötvös diák) igazgatásával. Természetesen az ebédlő használata vitákat váltott ki. Nem tudunk mi magyarok a jónak, az elért eredményeknek örülni, mi mindenben a problémát keressük

isktort-ebedlo-1997Az intézmény kiemelkedő szakmai munkájára, országosan elismerésre méltó eredményeire felfigyelt az oktatás irányítása is. Az iskola igazgatója az Eötvös József Gimnáziumért, valamint a magyar közoktatásért kifejtett tevékenysége elismeréseként Apáczai Csere János díjat kapott. Az iskola tantestülete a kiváló oktató-nevelő munkájáért a Belváros-Lipótváros Művelődéséért díjban részesült. Az elismerésekért kapott pénzösszegből a tantestület Bécsbe utazott. A bécsi utazások később rendszeressé váltak, amikor valamilyen különösen érdekes kiállítást rendeztek a szomszéd fővárosban.

1997-ben kapcsolódott be iskolánk a Comenius programba. Az első ERYK program tanár szervezői Varga Sándor, majd Kertész Rita voltak. A további, fokozatosan belépő, iskolánk számára igen komoly hasznot és nemzetközi elismerést kiváltó programok szervezői Paizs Zsuzsa és Kincsné Simonyi Zsuzsa.

1998-ben ismét rendkívül gazdag és mozgalmas tanévet kezdtünk. A korábban megfogalmazott elképzelések, vágyak megvalósulásának küszöbére léptünk. A körülmények szerencsés egybeesése következtében minden tervünk megvalósult, kitartó, következetes munkánk gyümölcse beérett. Azaz volt egy oktatásbarát önkormányzat, volt pénz, voltak kiviteli tervek, volt egy jól lobbyzó és menedzselő igazgató, és világossá vált, hogy az V. kerületi oktatási intézmények felújítási sorában az Eötvösnek kell következnie. Kövessük lépésről-lépésre a történteket.

1998. januárjában az Európa I. osztály sikerén felbuzdulva megszerveztük az Európa II. osztályt Balatonfenyvesen. A munkálatok oroszlánrészét Hunfalviné Bognár Anikó végezte, segítőtársa Kádárné Nagy Erzsébet volt. Eredeti terveink szerint ennek az osztálynak közös nyelve a német volt. Résztvevő országok: Németország, Horvátország, Luxemburg és az Eötvös. A tantárgyak megegyeztek az Európa I. osztály tárgyaival. Két igen sikeres év után az Európa II. osztály Horvátországban Korcsula szigetén folytatódott és átmenetileg magyar-horvát kapcsolatra szűkült.

Májusban a „Banda” elhelyezte és felavatta egykori osztályfőnökük Filla István emléktábláját, így egyre gazdagabbá vált az iskolában kialakított emlékhely. Igen kedves és megható szokássá vált 1998. október 23-tól november 4-ig tartó gyertyaégetés e kegyhelyen.

A tavaszi Eötvös fesztivál jelentős élményt nyújtott mindannyiunknak, mivel egymást követték a kiváló színházi előadások: Sartre: Zárt tárgyalás, Ionescu: A kopasz énekesnő, Mrozek: Nyílt terepen, Moliere: Tartuffe.

Áprilisban véglegessé vált, hogy folytatódik az iskola rekonstrukciója. A végleges tervek, amelyek kialakításába a tervező bevonta a tanári kart, már nem tartalmazták az uszodát és fitness részleget. Közel egy évünk volt a végleges tervek kialakítására, e munkába bevontuk a tanári kar mellett a diákönkormányzatot, a szülői választmányt is. Végleges döntés: a II. világháborúban lebombázott épületszárny beépítése: földszint: szaktantermek, félemelet: nyelvi szobák, első emelet: szaktantermek és zsibongó, második emelet: tantermek és büfé, harmadik emelet: tornacsarnok.

A külcsín kialakításának megtervezése közben, hihetetlen örömöt jelentett mindannyiunknak a Köznevelés gimnáziumi rangsorában elfoglalt helyezésünk. A gimnáziumok továbbtanulási felvételi rangsorában a 98. helyről a 22. helyre, az OKTV versenyek rangsorában a 111. helyről a 4. helyre kerültünk. Tanítványaink remek eredményeket értek el kémiából, filozófiából, angolból, olaszból. Néhány tanulónk neve szerepeljen itt is, hisz országra szóló dicsőséget szereztek iskolánknak, tanárainknak: Pál András, Boros Márton, Balpataki Linda, Ökrös Oszkár, Árik Zsófia, Tímár Júlia, Farkas Márton

1999 augusztusában elindult a Rekonstrukció második üteme, és megkezdtem igazgatói szolgálatom harmadik öt évét. Tele energiával, ötletekkel, a siker reményében alázattal, de az építkezés menetébe való teljes beleszólás jogát fenntartva kezdtük az 1999/2000. tanévet. Kevés intézmény mondhatja el, hogy egy tanévet úgy dolgozott végig, hogy épült az új épületszárny, folyt a régi épület teljes felújítása, gipszkartonból készült folyosókon közlekedetünk porfelhőben és közben hallgattuk a légkalapácsok zaját. E nagy munka kezdetén jött az örömhír, hogy Pál András, Nadrai Katalin tanítványa aranyérmet nyert a kémia Diákolimpián.

A kivitelező HÉROSZ Rt. és az iskola között jó munkakapcsolat alakult ki, így minden nehézséget viszonylag normálisan megoldottunk

1999. november 17-re a Fővárosi Önkormányzat hívott meg az Új Városházára. A Budapesti Eötvös József Gimnázium tantestülete kiemelkedő oktató-nevelő munkájáért a hat évfolyamos képzés tanterveinek kidolgozásáért és bevezetéséért Budapestért díjban részesült.

Ez év decemberében a Baráti Egyesület tisztújító közgyűlést tartott. A közgyűlésen köszöntük meg dr. Monos Emil professzor úr sok éves kiváló elnöki tevékenységét, Varga László titkárnak, dr. Major Tamás főtitkárnak áldozatos munkáját. A Baráti Egyesület örökös elnökévé választottuk Kiss István tanár urat. A közgyűlés megválasztotta az új vezetőséget: elnök Karsai Károly, titkár Moss László.

Megállapodtunk abban is, hogy az Eötvös diákok közösségét más formában kívánjuk összekovácsolni, az egyűvé tartozás eszméjét erősíteni, a lokálpatriotizmust fokozni. Ennek érdekében hirdettük meg az első hagyományteremtő Eötvös Bált. 2000. május 20-án az ELTE TTK épületében mintegy 2200-2400 egykori és mai Eötvös diák köszöntötte egymást. A bált Moss László és Radácsi Pál szervezte. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöttük egykori diákjainkat – mai kiválóságokat, dr. Szabó Miklóst, aki az Eötvös Diák című lapot alapította 1930-ban, Illés Lajos rock-zenészt, Fenyő Márta feltalálót és még sokakat.

isktort-oregdiakbal-20002000. év tavasza a teljes körű rekonstrukciós munkák közepette szakmai téren is megerőltető kihívásnak felelt meg a tantestület. El kellett végezni saját átvilágításunkat, megfogalmazni pedagógiai programunkat, előkészíteni kerettanterveinket, meghatározni az induló négy évfolyamos képzésben részesülő plusz osztályunk profilját. Így a döntés értelmében a 2001/2002. tanévben három négyévfolyamos, profilozott osztállyal indulunk: C jelű angol – matematika, D jelű természettudományos érdeklődésű, E jelű speciális német jellegű osztály. A NAT szerinti képzést a 7. évfolyamon vezettük be, folyamatos felmenő rendszerben 1997-ben, most a négyévfolyamos oktatásban 9. évfolyamon kerettantervek szerint oktatunk 2001-től. Mind a NAT, mind a kerettantervek előkészítő munkálatainak irányításában meghatározó irányító személyek voltak: Gyengéné Beé Andrea, Varga Balázs, Imre Flóra.

Az OKTV-en ismét remekül szerepeltek tanítványaink, biológiából, francia nyelvből, orosz nyelvből első helyezést értek el. Az iskola vezetésében változás következett be. Varga Balázs 14 évi igen eredményes, kiváló igazgatóhelyettesi szolgálata után kérte felmentését. Utódja Imre Flóra lett. A rengeteg munka mellett önmagunk szórakoztatására is jutott időnkből, a tanári színjátszó csoport Nóti Károly egyfelvonásosokat adott elő.

2000. augusztus 30-án igen jelentős ünnepségre gyűltünk össze a díszteremben. Az intézmény teljes felújítási munkálatainak befejezésével a kivitelező átadta az épületet, a polgármester pedig a kulcsokat.

Az igen mozgalmas, rendkívüli eseményekben gazdag életünk közepette alig fogtuk fel a legjelentősebb, számunkra az önállóságot, szabadságot jelentő önkormányzati döntést, aminek értelmében: „A Belváros-Lipótváros Önkormányzata jogutód nélkül megszünteti 2000, július 1-jével a Belvárosi Esti Gimnáziumot.” Így véget ért a közel 50 éves társbérlet, és végre teljes egészében birtokba vehettük, belakhattuk a gyönyörű épületet, amelyben találkozik a Hild József által tervezett XIX. századi építészeti stílus, a Mihaleczky Gábor által tervezett XXI. századi stílussal

Megtörtént az egykori Főreál, a mai Eötvös József Gimnázium 1854/55. évi alapítása után talán legjelentősebb eseménye. Így 2000. szeptember 1-jétől intézetünk nyugodt, békés körülmények között folytathatta magas színvonalú oktató-nevelő munkáját.

Ebben a tanévben az Eötvös József Alapítvány Kuratóriuma úgy döntött, hogy az iskoláért végzett kiemelkedő tanári és diák munkát Pro Eötvös emlékplakettel ismeri le. A bronz érem készítője Kiss György szobrász. Népszerűségünk egyre nőtt, tanulmányi verseny eredményeink gazdagodtak. Rendkívül megszaporodtak a kulturális események, az iskola valóban az irodalom, a zene, a művészetek közvetítő műhelyévé vált. Minden tiszteletet megérdemlő tanártársaim sorozatban rendezték, vitték színpadra a remekműveket. Lánczky Edit, Demeter Katalin, Misius Magdolna áldozatos munkájának eredményeként élvezhettük a János Király, Aucasin és Nicolette,  Hair, a Madrigál Komédia, a Macbeth, a Fösvény, a Vihar, a Szentivánéji álom, a Képzelt riport…, a Vízkereszt, a Figaró házassága, és a diákjaink által írt és rendezett Néró című darabokat 2000 és 2006 között. E gazdag kulturális időszak köszönhető volt annak is, hogy a gimnázium készült alapítása 150. évfordulójának megünneplésére.

2001-ben folytatódott az Eötvös bál rendezvénysorozata. Ebben az évben a felújított iskolaépület adott otthont a nagysikerű rendezvénynek. Az iskola vezetésében is változás következett be, Molnár Gáborné igazgatóhelyettes visszatért a mindennapos tanítás területére, a szolgálatra Sándor István biológia-kémia szakos tanártársamat kértem fel.

2002-ben igen izgalmas kezdeményezéssel lepett meg mindannyiunkat Bacsó Péter és Forgács Róbert, kísérletképpen irodalmi műhelyt alapítottak: Költőnk és kora címmel. Óriási sikerrel működik a találkozások sora diákok és költők között a mai napig. A rendezvény túlnőtt az iskola falain. Vendégünk volt Juhász Ferenc, Faludy György, Parti Nagy Lajos, Esterházy Péter, Imre Flóra és még sok-sok kiváló költő.

2004-ben a Diákönkormányzat megújult, munkája új tartalommal töltődött meg. Az iskola aktív szereplőjévé váltak, az iskolavezetés partnereivé lettek. Új tisztségeket töltöttek be, diák-miniszterek dolgoztak. Létrehozták a diák parlamentet, az Eötvös diákok érdekképviseleti fórumát. Ennek a megújulásnak irányítója, szervezője, eredményes vezetője Tar Imre tanártársam volt. Az Eötvös Diák szerkesztését Molnár Ágnestől Kertész Rita vette át. Az Oktatási Minisztérium kétszintű érettségi bevezetéséről döntött, melynek lényege az hogy az egyetemi felvételi vizsgát az érettségi váltja ki. Iskolánk próbaérettségi színhelye is volt. E munkát közösen vezette a nyugdíjba készülő Szabó B. Istvánné igazgatóhelyettes és az ő tisztének betöltésére felkért Gyengéné Beé Andrea matematika-fizika szakos tanár, aki 2004. szeptembere óta igazgatóhelyettes.

A 2004/2005-ös tanév iskolánk történetének egyik legemlékezetesebb tanéve. Ekkor ünnepeltük alapításunk 150. évfordulóját. A főváros első, nem egyházi alapítású középiskolája méltán büszkélkedhet azzal, hogy a jeles elődök példáját követve ma is a magyar közoktatás meghatározó műhelye. Az igen gazdag, alkalmanként a Toldy Ferenc Gimnáziummal közös rendezvények motorja, fő szervezője, koordinátora Moss László, iskolánk egykori diákja, majd magyar-történelem szakos tanára volt. A teljesség igénye nélkül néhány igen emlékezetes rendezvény: közös, kosztümös, zenés, lovas bandériumos tanévnyitó. A Toldy Budáról, az Eötvös Pestről indulva az Eötvös szobornál találkozott és ünnepelt. Sportrendezvények, színi előadások, bál, kiállítások, emlékérem veretés, emlékműsor a Vígszínházban és az egyik csúcspont 2005. január 13-a alapításunk 150. évfordulója. Ez alkalommal avattuk fel a díszteremben a teljes tanári kar és diákság, valamint számos partner iskolánk képviselőinek jelenlétében az eredeti, 1864-ben felszentelt iskolazászló hű másolatát. A zászlót Somogyi Győző készítette, zászlóanya Antall Józsefné, iskolánk egykori tanárának, majd Magyarország miniszterelnökének özvegye lett. Ebből az alkalomból régi hagyományt elevenítettünk fel. Minden évben a diákok és tanárok szavazata alapján megválasztjuk az év tanárát, akinek monogramját tartalmazó réz szöget a tanévzáró ünnepélyen a zászló rúdjába erősítjük. Az évforduló alkalmából Emlékkönyv-sorozat kiadásáról döntött a Szülői Választmány és a tanári kar. Első kötete az épület története, Hegedűs Katalin kiváló összeállítása. A jubileumi év sikere köszönhető annak is, hogy jelentős támogatóink: Arkadom, UPC Magyarország, Herosz Rt, Önkormányzatok, stb. segítették rendezvényeinket.

isktort-150-eves-buliEbben a 12 évben örvendetesen megszaporodott az iskola által szervezett nyári táborok száma. Egymásra talált a vállalkozó, a nevelést szem előtt tartó tanárok óhaja és a diákok közösség utáni vágya. Minden évben 150-200 diákunk vesz részt kerékpár, evezős, természetvédő táborban, Sas Tamás, Bacsó Péter, Tar Imre, Solymoss Miklós, Bödör Zoltán tanártársaim áldozatos szolgálatának köszönhetően.

isktort-sitabor

A jelentős vagyonnal rendelkező Eötvös József Alapítvány hathatós támogatást nyújt ezen programok sikeres megvalósításához is. Sok éves alapítványi titkári munkáját kiválóan ellátó Lévainé dr. Izsák Éva 2005-ben e feladatot átadta az igen lelkesen munkához látó Bödör Zoltánnak.

2005 a kétszintű érettségi bevezetésének éve. Az Eötvös József Gimnázium emelt szintű érettségi vizsgaközpont lett. Köszönhető ez többek között annak is, hogy az országban szinte egyedülálló létszám, 27 tanár rendelkezik emelt szintű érettségiztető jogosítvánnyal. Büszkék vagyunk rá.

A nyugodt, békés, eredményes alkotóműhely életét váratlan megrázkódtatás érte 2006-ban. Kiderült, hogy a Belváros-Lipótváros Önkormányzata annyira rossz gazdasági helyzetbe került, hogy nem tud két népszerű, nagy múltú, országos jelentőségű gimnáziumot fenntartani. Mindenféle érzelmi megnyilvánulás nélkül, csak saját érdekeiket szem előtt tartva 2006. július elsejei dátummal, mint egy számukra jelentéktelen tárgyat átadták iskoláinkat a Fővárosi Önkormányzatnak, ahogy mifelénk mondják „tokkal, vonóval”.

Az egyéni szakmai munka elismerése igen jelentős volt az említett időszakban. Kitüntetettjeink: Varga László, Turák Jánosné, Dr. Zelcsényi Béláné, Horváth Istvánné, Kádár Sándor, Varga Balázs, Gyengéné Beé Andrea, Moss László, Somfai Zsuzsa, Halász Ágnes, Zupánné Fila Edit, Lánczky Edit, Demeter Katalin, Hegedűs Katalin, Misius Magdolna, Lukács Tamásné, Varsányi Jenőné, Varga János, Paizs Zsuzsanna, Doba László.

Talán sikerült éreztetnem e rövid visszatekintéssel, hogy mi történt 1994 és 2006 között iskolánk történetében. Igen büszke vagyok, hogy minden megvalósult. Az utókor talán majd objektíven értékeli mindazt a kiemelkedő szakmai munkát, amit iskolánk tantestülete végzett ebben az időszakban, amit tanulók- tanárok- szülők átéltek a felújítási munkák alatt.”

A következő három évet a külső körülményekben bekövetkezett változások miatti küzdelem jellemezte. Az új fenntartónak, a Fővárosi Önkormányzatnak más tantárgyfelosztási elvei voltak, mint az ötödik kerületnek, így minden tanévben csökkenteni kellett az addig működő csoportbontások számát. A kormányzat 20-ról 22-re emelte a pedagógusok kötelező óraszámát, ez sok intézményben elbocsátásokkal járt. Az Eötvös ezen a területen előre menekült, új négy évfolyamos osztályt indított humán tagozat jelleggel. Ez az osztály új színt hozott az iskola életébe, a módszertani megújulás egyik bázisa lett. A program kidolgozásában kiemelkedő szerepe volt Nagyné Holik Tündének, Eszes Valériának, Moss Lászlónak.

A fenntartónak más elképzelései voltak a hat évfolyamos gimnázium jövőjéről is. Meg akarták szüntetni ezt az oktatási formát, ezért a 2008/2009-es tanévben már csak egy osztály indítását engedélyezték. A szülők és a pedagógus szakmán belül is nagy volt a felháborodás, így a 2009/2010-es évre visszakaptuk a két párhuzamos osztály indításának jogát.

A fenyvesi táborhoz való viszonyunk is változott, megszűnt az ötödik kerülettel való közvetlen kapcsolat, így ők 2008-ban a tábor üzemeltetésénél már nem tartottak igényt a diákok GH-s munkájára és így a tanár-segítőkre sem. Ez sok problémát okozott a működtetésben, 2009-ben újból kaptunk lehetőséget a tábor munkájának támogatására.

A küzdelmek közben változatlanul jöttek a sikerek is. 2008-ban az iskola elnyerte a tehetséggondozó iskola címet hat másik budapesti iskolával együtt. Ez lehetővé tette, hogy a hozzánk jelentkező diákoktól egy emelt szintű írásbeli felvételit kérjünk és vállaltuk, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekeket segítjük. Partneriskolai kapcsolatot létesített velünk a SOTE, a Művészetek Palotája, a Merlin Színház. Az OKTV-ken ezekben az években is kiemelkedő eredmények születtek, nyelvekből, biológiából, kémiából, rajzból.

Ennek az időszaknak a legnagyobb eredménye, hogy az egyre nehezebb körülmények között az iskola meg tudta őrizni azt a helyét a magyar közoktatásban, amit az előző tizenöt évben elért.